<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

För dig som arbetar i en kommun - hjälp oss att besvara vår enkät om informationshantering! Din åsikt är värdefull!

 
Tack för att du tar dig tid att svara på följande frågor och hjälper oss skapa en djupare förståelse för dina behov och utmaningar när det gäller informationshantering.
Beräknad tid att besvara enkäten, 5-10 min.
 
Vi definierar informationshanteringssystem som system som hanterar diarieföring, ärendehantering, dokumenthantering, mötesadministration, arkivbeskrivning och e-arkiv.

Enkäten är indelad i två delar. Du kan välja att besvara en del eller båda. Om du väljer att besvara båda delarna kan du alltid navigera fram och tillbaka mellan delarna om du vill läsa eller ändra dina tidigare svar.

Frågorna avser de system du arbetar med idag. Alla frågor är frivilliga att besvara.

Besvara enkäten här:Enkät Informationshantering

Har du några frågor, kontakta mig!

Tack för att du deltar!

 

Anders Brunnström - Sales Executive +46 (0) 735362237 anders.brunnstrom@innofactor.com
Innofactor Sverige